Zasady naboru

Zasady przeprowadzania rekrutacji

na rok szkolny 2020/2021

 

1) Szkoła prowadzi nabór w systemie elektronicznym. Kandydat poddaje się jego wynikom.

2) Podczas rekrutacji uwzględnia się:

 1. wyniki egzaminu ósmoklasisty
 2. oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 200 punktów z czego:

 • za egzamin ósmoklasisty max. 100 pkt.
 • za oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia max. 100 pkt.

4) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent ( maks. 35 pkt.)
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent ( maks. 35 pkt.)
 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent uzyskany na poziomie podstawowym. ( maks. 30 pkt.)

5) Punkty za oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia przydzielane są według następujących zasad:

a) oceny z j.polskiego, matematyki i z dwóch przedmiotów kierunkowych ( przewidywanych do realizacji w zakresie rozszerzonym) – za każdy przedmiot max. 18 pkt -razem max. 72 pkt.;
poszczególne oceny przelicza się na punkty następująco:
– ocena 2 – 2 pkt.
– ocena 3 –  8 pkt.
– ocena 4 – 14 pkt.
– ocena 5 – 17 pkt.
– ocena 6 – 18 pkt

Klasa Przewidywane  rozszerzenia Przedmioty punktowane przy naborze
 matematyczna

I przedmiot: matematyka,

II przedmiot: fizyka lub geografia lub informatyka

III przedmiot: fizyka lub geografia lub informatyka lub język obcy

język polski,

matematyka,

fizyka,

geografia

 biologiczna

I przedmiot: biologia,

II przedmiot: chemia lub fizyka lub geografia

III przedmiot: chemia lub fizyka lub geografia lub język obcy

język polski,

matematyka,

biologia,

chemia/fizyka/geografia*

 humanistyczna

I przedmiot: j.polski,

II przedmiot: historia lub wiedza o społeczeństwie

III przedmiot: historia lub wiedza o społeczeństwie lub język obcy 

język polski,

matematyka

historia,

wiedza o społeczeństwie,

 

*- wybierana jest lepsza z ocen

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

c) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły – max. 18 pkt.  tzn:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. 4  ustawy o systemie oświaty.:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4  ustawy o systemie oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z: 

 1.  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 35 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 2. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 30 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 20 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów;

7) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8) Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzy się ranking kandydatów do poszczególnych ukierunkowanych oddziałów.

9) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

10) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 8. oraz kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

11) Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej szkole podstawowej, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

12) Na rok szkolny 2020/2021 zostały ustalone następujące limity naborowe:

– planowana ilość zespołów klasowych – 3;
– maksymalna ilość uczniów w zespole klasowym – 34;
– minimalna ilość uczniów w zespole klasowym – 30;

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Termin Działanie
od 15 czerwca
do 10 lipca 2020r. do godz. 1500
Składanie w szkole pierwszego wyboru wniosków o przyjęcie do szkół.
od 26 czerwca do 10 lipca 2020r. do godz. 1500 Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii ( lub oryginału ) świadectwa ukończenia szkoły.
od 31 lipca do 4 sierpnia 2020r. do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
12 sierpnia 2020r. Ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych do szkoły. 
od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020r. do godz. 1500 Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
19 sierpnia 2020r. do godz. 1400 Podanie do wiadomości publicznej listy przyjętych do szkoły.

 

Komentowanie jest wyłączone.