Zasady naboru-g

Zasady przeprowadzania rekrutacji

na rok szkolny 2019/2020

po ukończeniu gimnazjum

 

1) Szkoła prowadzi nabór w systemie elektronicznym. Kandydat poddaje się jego wynikom.

2) Podczas rekrutacji uwzględnia się:

 1. wyniki egzaminów gimnazjalnych
 2. oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum
 3. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) Kandydat może uzyskać łącznie maksymalnie 200 punktów z czego:

 • za egzaminy gimnazjalne max. 100 pkt.
 • za oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia max. 100 pkt.

4) Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ( maks. 20 pkt.)
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ( maks. 20 pkt.)
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ( maks. 20 pkt.)
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent ( maks. 20 pkt.)
 • język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent uzyskany na poziomie podstawowym. ( maks. 20 pkt.)

5) Punkty za oceny uzyskane na świadectwie i inne osiągnięcia przydzielane są według następujących zasad:

a) oceny z j.polskiego i z trzech przedmiotów kierunkowych ( przewidywanych do realizacji w zakresie rozszerzonym) – za każdy przedmiot max. 18 pkt -razem max. 72 pkt.;
poszczególne oceny przelicza się na punkty następująco:
– ocena 2 – 2 pkt.
– ocena 3 –  8 pkt.
– ocena 4 – 14 pkt.
– ocena 5 – 17 pkt.
– ocena 6 – 18 pkt

Klasa Przewidywane  rozszerzenia Przedmioty punktowane przy naborze
 matematyczna

I przedmiot: matematyka,

II przedmiot: fizyka lub geografia lub informatyka

III przedmiot: fizyka lub geografia lub informatyka lub język obcy

język polski,

matematyka,

fizyka,

geografia

 biologiczna

I przedmiot: biologia,

II przedmiot: chemia lub fizyka lub geografia

III przedmiot: chemia lub fizyka lub geografia lub język obcy

język polski,

matematyka,

biologia,

chemia/fizyka/geografia*

 humanistyczna

I przedmiot: j.polski,

II przedmiot: historia lub wiedza o społeczeństwie

III przedmiot: historia lub wiedza o społeczeństwie lub język obcy 

język polski,

matematyka

historia,

wiedza o społeczeństwie,

 

*- wybierana jest lepsza z ocen

b) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

c) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły – max. 18 pkt.  tzn:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty.:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

d) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

6) W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z: 

 1.  języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
 3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
 4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się 20 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się 13 punkty;
  4. dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
  5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty;

7) Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych  ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.

8) Na podstawie sumy uzyskanych punktów tworzy się ranking kandydatów do poszczególnych ukierunkowanych oddziałów.

9) Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

10) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają uczniowie spełniający następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 8. oraz kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

11) Kandydaci do szkoły, którzy ukończyli szkołę za granicą,   równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

12) Na rok szkolny 2019/2020 zostały ustalone następujące limity naborowe:

– planowana ilość zespołów klasowych – 3;
– maksymalna ilość uczniów w zespole klasowym – 32;
– minimalna ilość uczniów w zespole klasowym – 28;

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Termin Działanie
od 13 maja
do 25
 czerwca 
Składanie przez kandydatów podań w szkole pierwszego wyboru.
od 21 czerwca do 25 czerwca   Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii (lub oryginału) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
16 lipca
Ogłoszenie listy kandydatów  zakwalifikowanych do szkoły.
do 24 lipca
(do godz. 1200)
Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.
25 lipca  Podanie do wiadomości publicznej listy przyjętych do szkoły.
od 26 lipca
do 30 lipca   
Składanie przez  kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

 

Komentowanie jest wyłączone.