Wyprawka szkolna 2018/2019

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019. Termin składania wniosków upływa z dniem 13 września 2018r. Do wniosku należy dołączyć: kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

W poniższych załącznikach znajdują się: informacje o programie (Zał. 1), druk wniosku
(Zał. 2), oświadczenie o zakupie podręczników (Zał. 3). Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny.

Zał. 1 Wyprawka szkolna- info o programie (*.pdf)

Zał. 2 Wniosek (*.pdf)

Zał. 3 Oświadczenie (*.pdf)

 

Polub nas na:

Komentowanie jest wyłączone.