Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sklodowska.edu.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2015-06-02.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2020-01-27.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny opisujący zawartość danego zdjęcia
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 12.02.2020 r.

Aktualizacji oświadczenia dokonano dnia 24.03.2023 r.

 

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowym sekretariat@sklodowska.edu.pl  lub telefonicznie pod numerem   32 21 535 77. Osobą do kontaktu jest Dyrektor Szkoły.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie A (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony:    Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia:     Tab
 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia:    Shift + Tab
 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK:      Enter
 • Przewijanie widocznej części strony

Wygląd

Serwis nie jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe Szkoły

Liceum Ogólnokształcące im.M.Skłodowskiej-Curie
43-502 Czechowice-Dziedzice
województwo śląskie
telefon 32 21 535 77

e-mail: sekretariat@slodowska.edu.pl

 

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia tj. główne od ul. Konopnickiej i dodatkowe od podwórza szkolnego, oba przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd).
 • Drzwi wejściowe otwierane są automatycznie i umożliwiają bezkolizyjne wejście do budynku
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych
 • Sekretariat szkoły oraz gabinety Dyrektora, Wicedyrektora oraz pokój nauczycielski znajdującą się na parterze budynku
 • Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Do budynku można wchodzić z psem asekurującym.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej:  www.sklodowska.edu.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Dyrektor Szkoły.

Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu: jan.bieronski@sklodowska.edu.pl

Nr telefonu osoby do kontaktu 32 21 535 77.

 

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.